Thứ Bảy, ngày 08 tháng 3 năm 2014

Phản đối Phòng Lãnh sự Việt Nam ở Moscow không chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi Phòng Lãnh sự Đại sứ quá CHXHCN Việt  Nam Moscow, Liên Bang Nga

Tôi là  Phạm văn Điệp, Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: LB Nga,  Thành phố Petrozavosk, phố Drevlanka, nhà số 22/1, Căn hộ  84.
Điện thoại : +79114039999. E-mail: vietnamdoanket@gmail.com
Số Hộ chiếu : N 1654563 cấp ngày  20 tháng 2 năm 2013 nơi cấp Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow Liên Bang Nga


Căn cứ theo Bộ luật dân sự Điều 139. Đại diện
1. Đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
2. Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.
Điều 144. Phạm vi đại diện
1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

Căn cứ theo Bộ luật tố tụng dân sự Điều 73. Người đại diện
1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo uỷ quyền.
2. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật.
Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ.
3. Người đại diện theo uỷ quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng.

Căn cứ theo Bộ luật tố tụng hành chính Điều 54.  Ngưi đại diện
3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản.
Căn cứ theo Bộ luật hình sự

          Thông thường ,bất cứ ai cũng có quyền nhờ người đại diện  để thay mình  giao dịch, giải quyết và bảo vệ quyền lợi  của mình  bằng những hợp đồng thuê luật sư, lập văn bản ủy quyền trước. Khi xảy ra sự việc chỉ cần thông báo cho  những người liên quan có thể làm việc với  người đại diện  hoặc tự mình giải quyết.

          Đến thời điểm hiện tại, tôi không phải là bị can, bị cáo hay tội phạm nên tôi không cần người bào chữa mà tôi chỉ cần người đại diện để thay mặt tôi giao dịch, giải quyết các sự việc nào đó lien quan đến quyền lợi của tôi. Người đại diện làm tốt việc ủy quyền thì tôi được nhờ . nếu ngưỡi đại diện không làm tốt, hoặc làm không được  vì phải có các  đòi hỏi phát sinh nào đó  mà không đáp ứng được thì tôi không được nhờ . Đó là sự chấp nhận được , mất của tôi. Không ai có quyền ngăn cản tôi nhờ người đại diện.      


         Tôi đã viết Giấy ủy quyền nhờ anh trai và chị gái tôi làm người đại diện  cho tôi để thực hiện  những việc hợp pháp của tôi  trên lãnh thổ Việt Nam. Nội dung ủy quyền   gồm những lĩnh vực và quan hệ hợp pháp.  Tôi ủy quyền thay mặt tôi  đến các nơi, ví dụ như đến Cơ quan Công An Xuất nhập cảnh hỏi rõ  về việc Cơ quan Công An đã  có những quyết định nào  lâu nay chưa gửi đến tận địa chỉ của tôi thì bây giờ  các anh chị tôi sẽ nhận và  thông báo, chuyển lại cho tôi, hoặc đến Tòa án Hà Nội hỏi xem  đơn thư tôi gửi đến Tòa án thì  phòng  tiếp nhận hồ sơ đã nhận được chưa, hoặc  nếu đang ở giai đoạn nào thì  sẽ tham gia  tùy theo hả năng  của người được ủy quyền. Trong lĩnh vực tố tụng hành chính thì luật cũng ghi rõ  không hạn chế, cấm đoán   nội dung ủy quyền,  luật không quy định cụ thể khi  phát sinh sự việc cụ thể mới được quyền  lập bản ủy quyền.  Việc ủy quyền nhờ người đại diện  giải quyết, xử lý  một số việc đã, đang và sẽ phát sinh  là việc thông thường  không có gì làm tổn thất hay xâm hại đến  cá nhân hay tổ chức khác. 
   Còn theo luật tố tụng hình sự  thì cho dù  các anh chị tôi được tôi ủy quyền  bảo vệ quyền lợi cho tôi, nhưng vẫn phải  xin phép Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án  thì mới được  quyền bảo vệ quyền lợi cho tôi. Như vậy, trong các việc của tố tụng hình sự thì Giấy ủy quyền không có giá trị quyết định  mà chỉ là  một  dạng giấy giới thiêu, đơn ghi mong muốn  ghi bằng lời  để chờ  các cơ quan chức năng Công An, Viện Kiểm sát, Tòa án xem xét .
  Tuy các anh, chị tôi không phải là luật sư, không phải  là “bào chữa viên nhân dân (mà tôi không rõ những người này học  và nhận diplom , bằng cấp ở đâu)  nhưng anh chị tôi thuộc  “người khác”  và chỉ được  Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án chấp nhận  cho bảo vệ quyền lợi của tôi thì các anh chị tôi mới được tham gia . Việc cho tham gia hay không cho tham gia không thuộc thẩm quyền của Công chứng viên Phòng Lãnh sự.
     Do tôi không có thể có mặt Việt Nam, không thể trực tiếp giao dịch với các việc đang và sẽ phát sinh   nên việc ủy quyền cho anh chị tôi bằng văn bản đ họ thay mặt tôi tiếp cận và tham gia các sự việc đó thay tô là việc  không có gì sai trái. Việc gì có thể nhờ người đại diện thì  trên cơ sở giấy ủy quyền đã có, anh chị tôi sẽ đại diện  thay tôi làm việc. Còn những việc theo pháp luật đòi hỏi phải  mặt tôi thì giấy ủy quyền sẽ không được dùng. Đó là điều dễ hiểu.  Khi nào có những sự việc  mà pháp luật không cho người ủy quyền tham dự thì  Cơ quan có thẩm quyền cũng không căn cứ về việc có giấy ủy quyền hay không.  Chứng nhận chữ ký của tôi trong giấy ủy quyền  của Công chứng viên Phòng lãnh sự chỉ là việc chứng nhận tôi có ủy quyền với nội dung đó. Còn việc  sử dụng Giấy ủy quyền cụ thể vào từng việc thì mỗi việc tại các nơi làm việc họ cò đòi hỏi các giấy tờ  khá thì đó là việc thuộc thẩm quyền của cá nhân và tổ chức khi làm việc đó đòi hỏi chứ không phải thẩm quyền của Công chứng viên Phòng lãnh sự bây giờ.
Ngày 25.2.2014 Tôi đã nộp đơn 2 Giay ủy quyền chp Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam Moscow  và ký trước mặt cán bộ nhận đơn, Tôi nhận phiếu hẹn vì chờ LãnH sự xem xét .
   Ngày 4.3.2014 . Anh Minh là người nhận giấy đã gọi điện thông báo về việc Phòng  Lãnh sự không chứng thực chữ ký cho Giấy ủy quyền của tôi  vì  Phòng lãnh sự chỉ chứng thực khi có sự việc cụ thể đã xảy ra  và ủy quyền nhiều việc chưa xảy ra thì không được ủy quyền. Tôi đã trình bày rằng những việc tôi ghi là những việc cụ thể  và không vi phạm luật pháp.
Vì những điều luật trên, tôi yêu cầu Phòng lãnh sự chứng nhận chữ ký trong các Giấy ủy quyền đ anh, chị tô đại diện cho tôi giao dịch và giải quyết  những việc liên quan đến tôi Việt Nam. Trong trường hợp Phòng lãnh sự không chứng thực  chữ ký của tôi trong giấy ủy quyền nhờ người đại diện thì  mong trả lời bằng văn bản ghi rõ vấn đ nào  không được ghi vào trong giấy ủy quyền hoặc không cho anh chị tôi hay tôi ủy quyền những việc gì. Địa chỉ liên lạc của tôi có thể theo địa chỉ đang đăng ký trên  hoặc e-mail , hoặc tin nhắn qua mobiltelephon.

  Tôi xin nói thêm rằng, tôi đã nhiều lần viết đơn đề nghị cho cơ quan Đại sứ quán nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mỗi khi có các sự việc xảy ra , nhưng chưa lần nào nhận được  một văn bản trả lời nào . Tôi hy vọng lẫn này, tôi sẽ nhận được kết quả theo đúng quy định của pháp luật .
Người viết đơn   

                                             
  Ngày 9.3.2014                      Phạm văn Điệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
GIẤY ỦY QUYỀN
- Căn cứ Bộ luật D
ân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Ngày 25 tháng 2 năm 2014
Tôi là  Phạm văn Điệp, Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: LB Nga,  Thành phố Petrozavosk, phố Drevlanka, nhà số 22/1, Căn hộ  84.
Điện thoại : +79114039999. E-mail: vietnamdoanket@gmail.com
Số Hộ chiếu : N 1654563 cấp ngày  20 tháng 2 năm 2013 nơi cấp Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow Liên Bang Nga
ủy quyền cho công dân Phạm Văn Hưng, Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: nhà số 6, nghách 71/46, phố  Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân,  Hà Nội
Số CMND: 010030536 cấp ngày: 26.05.2006, nơi cấp:Công an Hà Nội 
thực hiện các việc sau:
a) Làm người đại diện cho tôi theo ủy quyền và tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong cac quá trình tố tụng hành chính, dân sự và hình sự liên quan đến công dân Phạm văn Điệp
b) Thay mặt tôi đến tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân để  giao dịch các việc liên quan, được ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Phạm văn Điệp;
Thời hạn ủy quyền : 3 năm
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền do bên được ủy quyền nhân danh mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận những quyết định của bên được ủy quyền, hoàn toàn không có khiếu nại và bất cứ yêu cầu bồi thường nào đối với bên được ủy quyền.  
Người ủy quyền      
                                                               Phạm văn Điệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
GIẤY ỦY QUYỀN
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Ngày 25 tháng 2 năm 2014
Tôi là  Phạm văn Điệp, Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: LB Nga,  Thành phố Petrozavosk, phố Drevlanka, nhà số 22/1, Căn hộ  84.  Điện thoại : +79114039999. E-mail: vietnamdoanket@gmail.com
Số Hộ chiếu : N 1654563 cấp ngà 20 tháng 2 năm 2013 nơi cấp Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow Liên Bang Nga
ủy quyền cho công dân Phạm Thị Vượng, Giới tính: Nữ, Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1956
Địa chỉNguyễn Sĩ Dũng, Khu phố Thọ Xuân, Phường Quảng Tiến, Thị xã Sầm Sơn , tỉnh Thanh Hóa
Số CMND: 171856847  cấp ngày: 2 tháng 7 năm 1998, nơi cấp:Công an Thanh Hóa
thực hiện các việc sau:
a) Làm người đại diện cho tôi theo ủy quyền và tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong cac quá trình tố tụng hành chính, dân sự và hình sự liên quan đến công dân Phạm văn Điệp
b) Thay mặt tôi đến tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân để  giao dịch các việc liên quan, được ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Phạm văn Điệp.    Thời hạn ủy quyền : 3 năm
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền do bên được ủy quyền nhân danh mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận những quyết định của bên được ủy quyền, hoàn toàn không có khiếu nại và bất cứ yêu cầu bồi thường nào đối với bên được ủy quyền.  
Người ủy quyền      
                                                               Phạm văn Điệp